05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
رفاه، بیمه و ورزش
اعضای کمیته رفاه، بیمه و ورزش :
 
نام و نام خانوادگی سمت
کاظم میرکاظمی مود  
محسن نجفی ابرند آبادی  
حسن پیری  
محمود نکودری  
فرنود الله وردی نیک  
فاطمه طباطبایی  
بنفشه نواب صفوی  
مهدی زین العابدینی
 علی بندانی  
 مجید عربی  رابط هیات مدیره
 حلیمه پودینه  رابط هیات مدیره