05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
رفاه، بیمه و ورزش
اعضای کمیته رفاه، بیمه و ورزش :
 
نام و نام خانوادگی سمت
 سید محمد مصطفوی  
محمود نکودری  
 بنفشه نواب صفوی  
 محسن نجفی ابرندآبادی  
 حسن پیری  
حسن تازه روز  
 مهدی شهرکی  
 مهدی شایان نماینده هیات مدیره