05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
اعضای کمیته فنی و حقوقی و اخلاق حرفه ای :
 
نام و نام خانوادگی سمت
عباسعلی فلاحتی رییس کمیته
 حمیدرضا خطیبی نایب رییس کمیته
امید مینو  دبیر کمیته
محمد لکزایی عضو
ناصر سارانی عضو
 ملیحه هاشمی عضو
احسان افشین فر عضو
آقای مهندس علی پوراربابی عضو و نماینده هیات مدیره