05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
داوری و شورای حل اختلاف گاز
اعضای کمیته داوری و شورای حل اختلاف گاز:  
نام و نام خانوادگی سمت
عباسعلی شهریاری مقدم   
حبیب اعلایی  
مسعود اژدری مقدم  
نماینده راه و شهرسازی  
نماینده اداره صنعت و معدن  
 نماینده شرکت گاز  
نماینده اتحادیه مجریان  
باقر کرد  
عبدالرحمن ریگی نماینده هیات مدیره
احمد خمر نماینده هیات مدیره