05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نظارت مضاعف زابل
اعضای کمیته نظارت مضاعف زابل:
 
نام و نام خانوادگی سمت
نیما اتحادی  
عباس سرگلزایی  
محمد اویسی   
موسی ارباب  
 عزیزاله غفاری   
علی حیدری  
الهام رستمی  
سید میثم میری  
محمد علی ارباب  
ابوالقاسم دهمرده  
حسین سرگزی طاغذی  
محمود لایق رفعت  
ابوالفضل حیدری