05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نظارت مضاعف چابهار
اعضای کمیته نظارت مضاعف چابهار:
 
نام و نام خانوادگی سمت
مالک زینی زاده  
عبدالرئوف کتری زاده  
هادی مومنی  
سیامک میرمعصومی  
وهب اوکاتی  
حمید سلاق  
جواد آذرخش