05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مصالح، ژئوتکنیک و استانداردها
اعضای کمیته مصالح، ژئوتکنیک و استاندارد :
 
نام و نام خانوادگی سمت
 سید مهران موسوی  
محمدعلی محمدزاده  
 افشین استثنایی  
ساجده ملک قاسمی  
محمودرضا قاسمی  
پرویز میر  
محمد ابراهیم مسکینی مود  
بهروز عباس زاده  
 علی پوراربابی  نماینده هیات مدیره
سید روح الله موسوی نماینده هیات مدیره