05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
کمیته کنترل ضوابط معماری و شهرسازی
اعضای کمیته کنترل ضوابط معماری و شهرسازی :  
نام و نام خانوادگی سمت
 حسن مرتضوی  
حلیمه پودینه  
علی ذاتی کیخا  
محمد علی سرگزی  
مجید یوسفی  
کریم بخش ترشابی  
 فرزانه دادگر  
نورمحمد بهلولی  
 جمشید داوطلب  
مرتضی یاوری  
محمد علی قصری نماینده هیات مدیره