05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
ترویج مقررات ملی، انتشارات و پژوهش
اعضای کمیته ترویج مقررات ملی، انتشارات و پژوهش:  
نام و نام خانوادگی سمت
نورمحمد بهلولی  
مژگان یوسفی  
مسعود زاهدی وحید  
 شیدا اسدزاده  
سمیه طبسی  
مهدی ترخان  
علیرضا قویدل  
مجید عربی رابط هیات مدیره