05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
ارجاع نظارت
اعضای کمیته محاسبات برق:
 
نام و نام خانوادگی سمت
مسعود یوسفی  
غلامحسین محبی  
مهدی ماهرانی  
حمید فصیح  
پرویز میر  
علیرضا مرتضوی  
 جمشید بامدی  
زینب اسکندری  
راحله قصری  
محسن نجفی  
مهدی شایان نماینده هیات مدیره