05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
اعضای هیئت 4 نفره

 
نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس منصور بیجار معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان
آقاي مهندس عطاالله اکبری مدیر کل راه و شهرسازی استان
آقاي مهندس محمد امیر براهویی شهردار زاهدان
آقاي دکتر علی پوراربابی رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان