05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
ارجاع نظارت
اعضای کمیته ارجاع نظارت 
 
نام و نام خانوادگی سمت
محمدعلی ارباب  
امین حسنعلی پورشهرآبادی  
محمدرضا زائرمیری  
سید مسعود حسینی  
مهرداد عبداللهی  
حسن مرتضوی نماینده هیات مدیره
حبیب الرحمن جمشیدزهی نماینده هیات مدیره