05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مصالح و کنترل کیفیت
اعضای کمیته محاسبات سازه:
 
نام و نام خانوادگی سمت
 علیرضا پیشداد  
غلامرضا چترآذر  
ناصر سارانی  
محمود میری  
هادی بخشی  
حامد قوهانی عرب  
 امیر تاره مهر  
کاوه عبداللهی  
هادی قائم دوست  
احسان عیسایی  
روح الله موسوی نماینده هیات مدیره
علی پوراربابی نماینده هیات مدیره