05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
کنترل دفاتر
اعضای کمیته کنترل دفاتر :
 
نام و نام خانوادگی سمت
آزما شهرکی  
علی خزائیان  
هادی بخشی  
 احسان عیسائی  
 سید محمد مصطفوی  
مجید یوسفی
محمدرضا آذرسا  
 محمد شیرزایی  رابط هیات مدیره
 حبیب الرحمن جمشیدزهی  رابط هیات مدیره
 کلثوم عطارزاده  رابط سازمان

 

نماینده هیأت مدیره

 

نماینده هیأت مدیره