05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
قوانین و مقررات
 عنوانحجم تعداد دانلود
عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي1.13 MBدانلود3512
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان91.50 KBدانلود1347
مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان ايران بانضمام آخرين سال تصويب مباحث67.00 KBدانلود1527
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان163.71 KBدانلود1221
اصلاحیه نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان470.13 KBدانلود1289
انواع آزمون و مستندات قانونی34.50 KBدانلود1163
شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان86.58 KBدانلود1140
شيوه نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي64.50 KBدانلود1724
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش49.50 KBدانلود1113
ضوابط عمومی نما و منظر60.62 KBدانلود2928
مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه)66.00 KBدانلود3219
شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي كنترل و بازرسي ساختمان96.75 KBدانلود1152
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه42.50 KBدانلود1055
دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی47.50 KBدانلود1190
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران61.71 KBدانلود1216
دستورالعمل تشخيص صلاحيت ، تعيين پايه و صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان214.39 KBدانلود4795
اصلاحيه دستورالعمل اجرائی تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی46.50 KBدانلود1115
دستورالعمل تعيين امتياز سمينارها و كارگاه31.50 KBدانلود1140
دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي175.03 KBدانلود2516
ضوابط ‌و دستورالعمل‌صدور ‌و اعتبارگواهي ‌قبولي ‌آزمونهاي ‌حرفه‌اي مهندسان ‌و ‌كاردانهاي ‌فني ‌ساختمان130.50 KBدانلود1141
فهرست كالاهاي مغاير با استاندارداهاي مورد قبول 518.29 KBدانلود1301