05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
قوانین و مقررات
 عنوانحجم تعداد دانلود
عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي1.13 MBدانلود3680
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان91.50 KBدانلود1471
مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان ايران بانضمام آخرين سال تصويب مباحث67.00 KBدانلود1645
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان163.71 KBدانلود1431
اصلاحیه نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان470.13 KBدانلود1412
انواع آزمون و مستندات قانونی34.50 KBدانلود1276
شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان86.58 KBدانلود1253
شيوه نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي64.50 KBدانلود1850
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش49.50 KBدانلود1238
ضوابط عمومی نما و منظر60.62 KBدانلود3241
مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه)66.00 KBدانلود3335
شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي كنترل و بازرسي ساختمان96.75 KBدانلود1276
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه42.50 KBدانلود1162
دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی47.50 KBدانلود1310
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران61.71 KBدانلود1346
دستورالعمل تشخيص صلاحيت ، تعيين پايه و صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان214.39 KBدانلود4944
اصلاحيه دستورالعمل اجرائی تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی46.50 KBدانلود1229
دستورالعمل تعيين امتياز سمينارها و كارگاه31.50 KBدانلود1249
دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي175.03 KBدانلود2795
ضوابط ‌و دستورالعمل‌صدور ‌و اعتبارگواهي ‌قبولي ‌آزمونهاي ‌حرفه‌اي مهندسان ‌و ‌كاردانهاي ‌فني ‌ساختمان130.50 KBدانلود1239
فهرست كالاهاي مغاير با استاندارداهاي مورد قبول 518.29 KBدانلود1429