05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تعهدات کارفرما و مهندس ناظر
مهندسین عمران و معماری

تعهدات مهندس ناظر ساختمان
1.    مهندس ناظر مكلف است نظارت لازم بر حسن اجرای عملیات ساختمان را انجام دهد و در صورت عدم نظارت و یا عدم رعایت اصول فنی ومعماری در نظارت به تشخیص كمیته نظارت سازمان و شركت شهركهای صنعت ی / شهرداری مربوطه و كارفرما پس از بررسی قرار داد تعهد نظارت فسخ و هزینه نظارت تا این مرحله محاسبه و توسط كارفرما به مهندس ناظر پرداخت میگردد.
2.    مراحل نظارت عبارتند از: 1- شالوده 2- اسكلت سازه 3- سفتكاری 4- نازك كاری 5- تائید گواهی پایان كار پس از اتمام نما سازی گزارش هر مرحله نظارت در سه نسخه تهیه و یك نسخه در پایان هر مرحله به شهردار ی / شركت شهركهای صنعتی و نسخه دوم به سازمان و نسخه سوم تا پایان كار نزد ناظر نگهداری شود.
3.    منظور از نظارت بر اجرای فنی احداث ساختمان موضوع پروانه ساختمانی صادره از طرف شهرداری/ شركت شهركهای صنعتی و بر اساس مواد 13 و 14 و 15 مبحث دوم مقررات ملی و رعایت آئین نامه 2800 و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان می باشد.
4.    هنگام گود برداری و خاكبرداری ضوابط شمع كوبی جهت استحكام دیوارهای اطراف بنا بطور كامل اجرا گردد.

تعهدات كارفرما
1.     كارفرما موظف است حق الزحمه نظارت را طبق تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همزمان با تنظیم قرارداد تعهد نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا دفاتر نمایندگی سازمان پرداخت نماید.
2.     مالك یا مجری موظف است یك نسخه تصویر پروانه ساختمانی بانضمام یك سری نقشه های اجرایی مورد تا ئید مهندس طراح و محاسب را به مهندس ناظر تحویل دهد.
3.    مالك یا مجری به عنوان نماینده مالك موظف است شروع به كار عملیات ساختمانی و شروع هر مرحله از كار اجرایی را كتباً به اطلاع مهندس ناظر یا ناظر هماهنگ كننده رسانده و تائیدیه دریافت نموده و سپس به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارسال نماید.
4.     مسئولیت ایمنی كارگاه و ساختمان منحصراً به عهده كارفرما و مجری است و در صورت مشاهده نقصان مهندس ناظر می تواند مراتب را به شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اطلاع دهد.
5.    عوامل اجرائی از قبیل آرماتوربند- جوشكاری- بنای سفتكار- گچ كار- كاشی كار- سنگ كار- قالب بن د - و غیره توسط مهندس مجری و تائید مهندس ناظر ترجیحاً از نیروهای دارای پروانه مهارت از اداره كل آموزش فنی و حرفه ای انتخاب گردد.

تعهدات طرفین
1.    مدت نظارت برای ساختمانهای ( گروه الف 1/5 سال ، گروه ب 2/5 سال و گروه ج و بالاتر 3 سال )در صورتیکه اعتبار و تمدید پروانه ساختمان بوده و در صورت تجدید پروانه ساختمانی به هر دلیل نیاز به تنظیم قرار داد تعهد نظارت مجدد میباشد وتوافق كار به هیچ وجه تأثیری در مدت نظارت نخواهد داشت.
2.    در صورت پایان عملیات اجرائی و اخذ پایان كار چنانچه مدت قرار داد خاتمه نیافته باشد قرار داد خاتمه یافته تلقی وكارفرما حق هیچگونه ادعایی ندارد.

مهندسین تاسیسات

تعهدات مهندس ناظر تاسیسات
1.    مهندس ناظر مكلف است بر عملیات اجرایی تاسیسات ساختمانی که تحت نظارت آن اجرا می گردد از لحاظ انطباق تاسیسات ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی تاسیسات ساختمان را با مدارک فوق گواهی نماید .
2.    مراحل نظارت عبارتند از :
    الف : بررسی محل داکت ها و رایزر ها و مجاری ورودی و خروجی تاسیسات مکانیکی و برقی
    ب : بررسی اجرای عملیات خطوط برقی و مکانیکی و تست آنها
    ج : بررسی نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و لوازم بهداشتی
    د : بررسی و تست و راه اندازی نهایی
3.    منظور از نظارت بر اجرای عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی موضوع پروانه ساختمان صادره از طرف شهرداری / شرکت شهرکهای صنعتی و نقشه های پیوست و بر اساس مواد 13 ، 15 و 15 مبحث دوم مقررات ملی و رعایت آیین نامه 2800 و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان می باشد .

تعهدات كارفرما
1.     كارفرما موظف است حق الزحمه نظارت را طبق تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همزمان با تنظیم قرارداد تعهد نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا دفاتر نمایندگی سازمان پرداخت نماید.
2.     مالك یا مجری موظف است یك نسخه تصویر پروانه ساختمانی بانضمام یك سری نقشه های اجرایی را به مهندس ناظر تحویل دهد.
3.    مالك یا مجری به عنوان نماینده کارفرما موظف است شروع به كار عملیات ساختمانی و شروع هر مرحله اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی كتباً به اطلاع مهندس ناظر یا ناظر هماهنگ كننده رسانده و تائیدیه دریافت نموده و سپس به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارسال نماید.
4.     مسئولیت ایمنی كارگاه و ساختمان منحصراً به عهده كارفرما و مجری است و در صورت مشاهده نقصان مهندس ناظر می تواند مراتب را به شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اطلاع دهد.
5.    عوامل اجرائی توسط مهندس مجری و تائید مهندس ناظر ترجیحاً از نیروهای دارای پروانه مهارت از اداره كل آموزش فنی و حرفه ای انتخاب گردد.

تعهدات طرفین
1.    مدت نظارت برای ساختمانهای ( گروه الف 1/5 سال، گروه ب 2/5 سال و گروه ج و بالاتر 3 سال )در صورت اعتبار و تمدید پروانه ساختمان بوده و در صورت تجدید پروانه ساختمانی به هر دلیل نیاز به تنظیم قرار داد تعهد نظارت مجدد میباشد وتوافق كار به هیچ وجه تأثیری در مدت نظارت نخواهد داشت.
2.    در صورت پایان عملیات اجرائی و اخذ پایان كار چنانچه مدت قرار داد خاتمه نیافته باشد قرار داد خاتمه یافته تلقی وكارفرما حق هیچگونه ادعایی ندارد.