05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir