05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تعهدات کارفرما و مهندس مجری
تعهدات مجری ساختمان
1.    مجری نماینده فنی صاحب كار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمام مراحل كار به ناظر و دیگر مراجع كنترل ساختمان می باشد.
2.     مجری موظف است قرار دادهای ( شرایط عمومی و خصوصی ) و یكی از قراردادهای همسان ( با مصالح، بدون مصالح یا مدیریت پیمان ) را با صاحب كار منعقد نموده و شرح وظایف و مسئولتهای عمومی به شرح مواد 10،9،8 و 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را رعایت نماید.
3.    تكمیل دفتر چه اطلاعات ساختمان منظم به شناسنامه فنی و ملكی ساختمان و اخذ تائید یه های لازم از ناظران ذیربط جهت صدور شناسنامه فنی و ملكی و ارسال گزارشات بصورت مرحله ای به شهرداری/ شركت شهركهای صنعتی وسازمان نظام مهندسی استان.
4.     اجری موضوع قرار داد منطبق با اصول مهندسی و كیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استاندارهای اعلام شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اخذ تائیدیه های مربوط به كنترل ساختمان در پایان هرمرحله از عملیات اجرائی از ناظران ذیربط.
5.    تحویل تمامی مدارك و مستندات فنی و ملكی ساختمان به صاحب كار پس از اتمام مراحل فوق.
6.     مجری موظف است از مهندسان و كاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و نیروهای ماهر دارای پروانه مهارت فنی در انجام كارها استفاده نماید.
7.    مدت و مبلغ اجرای ساختمان در قرار دادهای همسان مشخص گردیده است.

تعهدات كارفرما
1.    كارفرما موظف است حق الزحمه مجری ساختمان را طبق تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و وفق مراحلی كه از طرف سازمان مهندسی ساختمان استان تعیین گردیده پرداخت نماید.
2.    كارفرما موظف است از طریق بیمه نامه تضمین كیفیت ساختمان را بیمه نماید.
3.    مدت بیمه كیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحب كار در بخش های مختلف ساختمان به شرح زیر می باشد.
    الف- سازه های ساختمان شامل پی، اسكلت، سقف و سفت كاری حداقل 10 سال
    ب- نمای ساختمان حداقل 5 سال
    ت- عایق رطوبتی حداقل 5 سال
    ث- تجهیزات و تأسیسات مكانیكی و برقی، آسانسور حداقل 3 سال

تعهدات طرفین
1.    مدت اجرا برای ساختمانهای ( گروه الف 5/1 ، گروه ب 5/2 و گروه ج و بالاتر 3 سال )در صورتیکه اعتبار و تمدید پروانه ساختمان بوده و در صورت تجدید پروانه ساختمانی به هر دلیل نیاز به تنظیم قرار داد تعهد اجرا مجدد میباشد وتوافق كار به هیچ وجه تأثیری در مدت اجرا نخواهد داشت.
2.    در صورت پایان عملیات اجرائی و اخذ پایان كار چنانچه مدت قرار داد خاتمه نیافته باشد قرار داد خاتمه یافته تلقی وكارفرما حق هیچگونه ادعایی ندارد.