05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1413
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود1238
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود1207
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود1119
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1373
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود1297
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود1127
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود1130
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود1330
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود1028
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود1012
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود949
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود1186
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود1019
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود1097
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود934
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود928
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود864
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود956
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود1062
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود1050
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود975
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود1001
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود965
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود984
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود994
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود887
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود1012
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود962
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود908
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود978
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود916
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود939
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود905
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود988
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود884
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود1018
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود935
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود892
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود947
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود958
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود1095
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود990
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود1002
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود920
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود878
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود987
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود918
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود1061
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود929
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود966
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود1030
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود1004
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود812
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود929
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود881
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود881
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود920
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود901
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود1057
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود1006
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود889
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود874
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود865
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود916
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود888
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود910
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود933
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود878
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود912
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود841
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود897
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود878
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود909
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود889
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود913
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود900
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود948
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود893
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود899
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود927
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود996
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود1081
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود903
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود1289
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود1049
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود909
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود917
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود1014
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود934