05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1506
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود1315
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود1291
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود1191
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1467
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود1374
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود1210
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود1209
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود1483
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود1113
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود1087
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود1021
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود1302
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود1097
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود1180
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود1011
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود998
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود932
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود1024
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود1164
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود1127
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود1049
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود1076
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود1036
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود1073
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود1061
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود957
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود1082
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود1032
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود980
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود1051
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود979
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود1007
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود976
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود1064
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود953
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود1106
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود1014
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود964
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود1021
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود1027
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود1161
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود1075
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود1067
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود994
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود959
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود1049
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود987
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود1143
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود994
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود1042
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود1111
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود1110
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود880
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود1019
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود967
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود955
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود999
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود985
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود1129
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود1086
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود966
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود968
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود955
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود1006
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود978
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود1002
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود1004
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود945
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود1006
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود931
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود968
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود945
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود990
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود959
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود997
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود993
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود1026
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود972
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود999
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود1013
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود1080
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود1164
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود976
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود1386
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود1132
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود984
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود995
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود1095
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود1009