05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نقشه برداری
اعضای کمیسیون تخصصی نقشه برداری :

نام و نام خانوادگی سمت
علی رمضانی
جلال جمالزهی
سمانه سرگزی
 مهران رودینی
 محمد حسین رضایی
 مینا علی صوفی
معصومه اوکاتی
حسین براهویی  رابط هیات مدیره
 ام البنین نیره رابط سازمان