05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
راهنمای مالکین

لینک دانلود : شرح_وظایف_و_تعهدات_متقاضی_دریافت.pdf

دفتر گاز سازمان نظام مهندسی

 

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده

کاربرگ شماره 1

کاربرگ شماره2

کاربرگ شماره 4

تعهدات مالک

تعهدات مجری

نقشه اولیه با مهر و امضا مجری و مالک

کپی شناسنامه و کارت ملی مالک و پروانه ساختمانی یا پایان کار

تاییدیه کد پستی

فیش واریزی

 

مدارک مورد نیاز پایان بکار

کاربرگ شماره3

کاربرگ شماره1-4

کاربرگ شماره5

کاربرگ شماره6

کاربرگ شماره1-6

کاربرگ شماره1-7

کاربرگ شماره2-7

کاربرگ شماره8

کاربرگ شماره9

نقشه پایانکار