05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
کنترل محاسبات مکانیک
اعضای کمیته کنترل محاسبات مکانیک:
 
نام و نام خانوادگی سمت
مهدی ابراهیم زاده   
حسین افقهی  
شهناز نارویی  
داوود هاشمی  
محمد بای  
مهشید چلواری نصرتی  
محمد امین آتشگه    
طاهره میر  
سمیه طبسی  
حجت الله بولاقی  
خدانظر اکسیر  
عبدالرحمن ریگی نماینده هیات مدیره