05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تاسیسات برقی

اعضای کمیسیون تخصصی تاسیسات برقی :

نام و نام خانوادگی سمت
عباس بزی
پرویز میر
محمد علی اربابی
حسن تازه روز
حمید فصیح  
 محمد علی سماعی  
علیرضا نجفی زاده
محمد رضا لکزایی  رابط هیات مدیره
حامد یزدانمهر رابط سازمان