05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
اعضای بازرسان
نام و نام خانوادگی سمت
آقاي دکتر احمد خمر بازرس اصلی
آقاي مهندس علی نصیری بازرس اصلی