05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
راهنمای مالکین
مراحل مراجعات مالکین : 

1.    مراجعه به شهرداری ، برای تشکیل پرونده و درخواست صدور مجوز تهیه نقشه ( دستور نقشه )
2.    مراجعه به دفاتر مهندسی طراحی ، جهت تهیه نقشه معماری ( طرح اولیه ) منطبق بر ضوابط شهر سازی و مقررات ملی ساختمان
3.    مراجعه به شهرداری ، جهت تأیید نقشه های معماری ساختمان
4.    مراجعه به دفتر مهندسی طراحی ، جهت تکمیل نقشه های معماری ، سازه ای ، تاسیساتی و اجرایی ساختمان
5.    دریافت فرم تعهد محضری از سازمان
6.    مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان ، جهت بازبینی و تأیید مدارک ارائه شده بر اساس ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان
7.    مراجعه به شهرداری ، جهت صدور پروانه کار ساختمان