05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: پنجشنبه 14 بهمن 1400

  قابل توجه پذیرفته شدگان مشمول جبران کسری نمره در آزمون ورود به حرفه مورخ مهرماه 1399

امتیاز: Article Rating

به اطلاع آن دسته از مهندسینی که مشمول جبران کسری نمره در آزمون ورود به حرفه مورخ مهرماه 1399 می باشند ،آخرین مهلت تشکیل پرونده پایان 1400 می باشد لذا مقتضی می باشد سریعاٌ به واحد امور مهندسان جهت صدور پروانه مراجعه نمایند در غیر اینصورت قبولی ایشان لغو می گردد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز