05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
اعضای شورای انتظامی
اعضای شورای انتظامی :
 
نام و نام خانوادگی سمت پایه
 عباسعلی دهمرده رییس  1
امید مینو عضو 1
 علی عربی عضو -
محمود ناروئی  عضو علی البدل 1
آقاي موسی جهانی  نماینده دادگستری  -
آقای محسن ابراهیمی رابط سازمان -