05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تاسیسات برقی

اعضای کمیسیون تخصصی تاسیسات برقی :

نام و نام خانوادگی سمت
 مهندس جمشید بامدی رئیس
 مهندس حسن تازه روز نائب رییس
 مهندس الهام رستمی  دبیر
مهندس عباسعلی شهرکی قدیمی عضو
 مهندس پرویز میر عضو
 مهندس رحمت اله هاشم زهی عضو
مهندس سید حامد ترابی  عضو
 مهندس مهدی شایان  رابط هیات مدیره
مهندس حامد یزدانمهر رابط سازمان