05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مدارک انتقال پروانه اشتغال
 مدارک انتقال پروانه اشتغال بکار
 1-درخواست کتبی متقاضی  
 2- معرفینامه امور مالیاتی 
 3- اصل پروانه اشتغال بکار استان قبلی
 4- کپی شناسنامه برابر اصل
 5- کپی کارت ملی برابر اصل
 6- کپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده
 7- یک قطعه عکس 4*3 
 8- پرسشنامه اطلاعات مهندسی (داخل سایت در مدارک صدور پروانه به صورت pdf موجود میباشد.)
 9- فیش واریزی بابت حق عضویت نظام مهندسی به مبلغ 1000،000 ریال به شماره حساب 2568432129 بانک تجارت
 10- فیش بانکی به مبلغ 2،000،000 ریال به شماره شبا

IR  350100004001036302009001

بانک ملی در وجه اداره کل راه و شهرسازی استان

افزودن محتوا...