05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
گروه های نظارتی

 

گروه شنبه

ساعت 12:30-10:30

هادی کریمی درمیان

محسن نجفی ابرندآبادی

کاظم میرکاظمی مود

سیروس رضاپور

احسان نظام جو

گروه یکشنبه

ساعت 10:30-8:30

علی نصیری

غلامرضا هراتی زاده

نورمحمدبهلولی اول

 

گروه یکشنبه

ساعت 12:30-10:30

جوادشفیعی

غلامحسین محبی

ملیحه قویدل

آرمین خراشادی زاده

علی جمالزهی فر

 

گروه دوشنبه

ساعت 10:30-8:30

 

سیده فاطمه کالوندی

علیرضا قویدل

پیام چراغی

رضا لطفی مقدم

آرزومیرشکار

 

گروه دوشنبه

ساعت 12:30-10:30

 

مهدی خسروی محمدسلطان

علی ذاتی کیخا

نوشین دادار

مجتبی کاوه

 

گروه سه شنبه

ساعت 12:30-10:30

محمودنارویی

امیرریگی

محمدزاهدی وحید

مجیدیوسفی

مهدی زارعی

 

گروه چهارشنبه

ساعت 10:30-8:30

سورناشاوزی پور

محمدعلی محمدزاده

بهزاد عباسی زاده

ناصرمیرابی مقدم

مهدی اربابی

 

گروه چهارشنبه

ساعت 12:30-10:30

حمیدرضا خطیبی

احسان افشین فر

میثم گزمه

میترامیرسرگلزایی

غلامحسین رضایی نسب

گروه پنج شنبه

ساعت 10:30-8:30

علی کاوه

مهدی پوراربابی

سیدمحمدمصطفوی مقدم

آزادسازی مجریان

گروه پنج شنبه

ساعت 12:30-10:30

بابک مقدم

مجیدعربی

حمزه گرگیچ

مریم کامبوزیا

غلام مالداری