05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مراحل تشکیل پرونده در سازمان
مرحله اول :
مراجعه به کنترل ظرفیت و صلاحیت جهت تکمیل مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده : 
1 -  ساختمان های یک طبقه  :
    -    برگ عوارض ساختمان – فرم بازدید – فرم دستور نقشه
    -    فرم های قرارداد ساختمان شامل :
              •    فرم محاسبه
              •    فرم طراحی
              •    فرم نظارت
              •    فرم مهندسین
              •    کلیه فرمهای قرارداد مهندسین می بایست تکمیل ، مهر و امضاء گردد .
    -    نقشه های ساختمان ( ممهور شده به مهر دفاتر و مهندسین )
    -    دفترچه اطلاعات ساختمان ( قسمت طراحی تکمیل گردد )

2 -  ساختمانهای دو طبقه و بالاتر از آن :
    -    برگ عوارض ساختمان – فرم بازدید – فرم دستور نقشه
    -    فرم های قرارداد ساختمان شامل : 
             •    فرم محاسبه
             •    فرم طراحی 
             •    فرم نظارت
             •    فرم طراحی و نظارت تأسیسات  
             •    فرم مهندسین
             •    کلیه فرمهای قرارداد مهندسین می بایست تکمیل ، مهر و امضاء گردد .
    -    نقشه های ساختمان و نقشه های تأسیسات  ( ممهور شده به مهر دفاتر و مهندسین )
    -    دفترچه اطلاعات ساختمان ( قسمت طراحی تکمیل گردد )

 3-  ساختمانهای چهار طبقه و بالاتر از آن :
    -    برگ عوارض ساختمان – فرم بازدید – فرم دستور نقشه
    -    فرم های قرارداد ساختمان شامل : 
             •    فرم محاسبه
             •    فرم طراحی 
             •    فرم نظارت
             •    فرم طراحی و نظارت تأسیسات
             •    فرم قرارداد اجرا و پیمان مدیریت یا دریافت فرم تعهد محضری جهت اخذ مجری
             •    فرم مهندسین
             •    کلیه فرمهای قرارداد مهندسین می بایست تکمیل ، مهر و امضاء گردد.
    -    نقشه های سازه و معماری  و تأسیسات ( ممهور شده به مهر دفاتر و مهندسین )
    -    دفترچه محاسبات به انضمام لوح فشرده ( CD )  حاوی فایل محاسباتی
    -    دفترچه اطلاعات ساختمان (تأییدیه کمیته محاسبات )

 4-  ساختمان های متقاضی اضافه اشکوب :
    -    برگ عوارض ساختمان – فرم بازدید – فرم دستور نقشه
    -    فرم های قرارداد ساختمان شامل : 
             •    فرم محاسبه
             •    فرم طراحی
             •    فرم نظارت
             •    فرم مهندسین
             •    کلیه فرمهای قرارداد مهندسین می بایست تکمیل ، مهر و امضاء گردد .
             •    نقشه های ساختمان ( ممهور شده به مهر دفاتر و مهندسین )
             •    دفترچه اطلاعات ساختمان ( قسمت طراحی تکمیل گردد )
             •    گواهی پایان کار و یا نامه پیشرفت فیزیکی تکمیل شده توسط مهندس ناظر

مرحله دوم :
    مراجعه به امور مالی جهت برآورد مالی

مرحله سوم :
    مراجعه به بانک جهت واریز مبالغ برآورد شده

مرحله چهارم :
    مراجعه به کنترل ظرفیت و صلاحیت جهت صدور تأ ییدیه شهرداری

مرحله پنجم :
    مراجعه به امور مالی جهت تحویل فیش های واریزی

مرحله ششم :
    مراجعه به مدیر اجرائی جهت تأیید نهایی فرم شهرداری