05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مدارک عضویت در سازمان
 مدارک عضویت در سازمان
1 –  فرم درخواست عضویت
2 –  کپی مدرک تحصیلی برابر اصل (در صورت داشتن مدرک کارشناسی ناپیوسته ارائه تصویر مدرک مرتبط الزامی می باشد.)
3 –  کپی شناسنامه از صفحه اول برابر اصل 
4 –  تصویر کارت ملی برابر با اصل شده
6- فایل عکس زیر 200 کیلوبایت
7 –  فيش واريزي به مبلغ 960،000 ريال (نهصد و شصت هزارریال ) بابت ورودیه به سازمان به شماره حساب2568432129 بانک تجارت
8 –  فيش واريزي به مبلغ 40.000 ريال (چهل هزار ریال ) بابت صدور کارت عضویت سازمان به شماره حساب2568432129 بانک تجارت  
 9- CD از اسکن کلیه مدارک با فرمت jpeg الزامی است.
فرم درخواست عضویت