05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تعهدات کارفرما و مهندس طراح
تعهدات طراحان ساختمان
بر اساس ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اینجانب طراح ساختمان متعهد می شوم:
1.    بر حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسائل طرح به سازمان استان، شهرداری و یا سایرمراجع كنترل باشم.
2.    دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان باید ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان وسایرالزامات فنی را در تهیه طرحها رعایت نمایند و مسئول صحت تمامی نقشه ها و مدارك طرح ارائه شده توسط خود می باشند.
3.     دفاتر مهندسی طراحی یا طراحان حقوقی ساختمان مكلفند اسناد و مدارك فنی، نقشه ها و قراردادهای منعقده با صاحبان كار را به سازمان استان تسلیم نمایند.
4.     امضاء و ممهور نمودن نقشه ها و مدارك فنی به مهر مهندس طراح و دفتر مهندسی طراحی مربوطه.

تعهدات كارفرما
1.    کارفرما موظف است حق الزحمه طراحی ساختمان را طبق تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و وفق مراحلی که از طرف سازمان مهندسی ساختمان استان تعیین گردیده پرداخت نماید .
2.    صاحب کار مراجعه به طراح و تهیه طرح اولیه و اخذ تأییدیه طرح به لحاظ رعایت ضوابط شهر سازی از مرجع صدور پروانه مربوطه با در دست داشتن دفتر چه اطلاعات ساختمان تكمیل شده توسط طراح به همراه یكسری نقشه های اجرایی كامل به سازمان استان مراجعه و پس از معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی ناظران مربوطه به ساختمان را نمایند.