05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نقشه برداری
اعضای کمیسیون تخصصی نقشه برداری :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس ناصر یار محمدی رئيس
آقای مهندس جلال جمالزهی نائب رئیس
خانم مهندس سمانه سرگزی دبیر
 آقای مهندس مهران رودینی  عضو
آقای مهندس محمد حسین رضایی عضو
خانم مهندس مینا علی صوفی عضو
 خانم مهندس معصومه اوکاتی  عضو
 آقا مهندس علی پوراربابی  رابط هیات مدیره
خانم مهندس ام البنین نیره رابط سازمان