05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود990
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود853
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود833
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود753
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود983
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود911
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود758
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود770
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود875
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود592
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود665
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود615
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود723
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود671
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود734
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود583
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود576
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود535
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود608
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود691
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود689
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود638
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود653
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود623
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود621
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود661
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود545
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود672
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود605
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود579
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود625
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود593
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود611
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود563
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود639
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود554
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود674
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود570
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود568
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود578
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود595
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود739
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود617
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود669
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود559
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود536
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود641
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود585
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود718
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود579
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود606
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود680
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود655
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود469
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود555
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود524
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود526
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود562
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود540
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود700
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود646
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود539
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود525
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود492
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود550
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود527
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود538
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود574
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود536
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود554
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود484
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود533
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود536
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود517
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود543
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود557
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود532
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود572
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود507
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود503
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود527
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود602
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود711
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود522
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود877
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود691
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود564
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود562
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود663
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود577