05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1292
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود1121
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود1110
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود1013
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1268
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود1196
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود1022
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود1020
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود1158
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود838
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود917
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود851
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود1032
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود912
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود988
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود828
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود824
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود765
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود850
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود949
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود945
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود878
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود903
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود871
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود875
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود902
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود790
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود914
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود859
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود811
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود877
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود821
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود844
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود805
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود885
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود789
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود917
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود826
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود802
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود836
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود852
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود989
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود873
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود900
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود814
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود778
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود892
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود826
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود960
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود828
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود870
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود925
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود893
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود713
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود803
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود771
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود787
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود812
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود792
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود958
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود893
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود790
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود773
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود755
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود810
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود778
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود805
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود829
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود783
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود809
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود731
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود794
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود783
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود808
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود791
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود803
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود785
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود841
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود766
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود801
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود802
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود875
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود986
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود791
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود1176
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود922
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود810
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود809
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود918
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود822