05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود921
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود784
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود772
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود686
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود897
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود860
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود664
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود720
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود793
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود546
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود577
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود570
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود676
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود609
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود681
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود536
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود532
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود488
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود546
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود635
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود630
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود579
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود580
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود570
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود559
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود612
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود487
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود607
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود552
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود527
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود551
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود537
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود560
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود517
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود597
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود475
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود632
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود515
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود521
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود532
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود527
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود671
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود547
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود612
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود501
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود473
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود581
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود528
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود643
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود529
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود552
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود621
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود598
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود413
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود472
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود474
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود473
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود489
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود486
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود632
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود568
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود477
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود487
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود447
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود507
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود472
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود496
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود502
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود479
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود501
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود431
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود477
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود479
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود462
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود481
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود509
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود474
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود529
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود454
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود448
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود462
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود527
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود656
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود454
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود789
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود619
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود496
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود516
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود596
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود509