05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود948
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود811
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود797
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود709
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود919
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود885
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود700
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود739
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود830
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود566
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود606
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود587
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود692
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود629
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود699
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود557
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود551
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود506
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود572
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود659
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود646
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود596
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود606
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود591
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود589
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود630
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود511
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود633
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود578
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود547
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود581
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود552
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود579
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود537
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود613
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود503
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود650
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود532
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود538
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود550
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود554
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود697
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود568
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود634
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود524
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود497
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود599
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود551
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود668
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود544
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود572
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود642
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود624
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود439
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود504
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود491
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود493
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود515
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود509
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود666
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود590
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود504
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود500
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود466
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود521
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود490
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود510
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود525
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود500
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود520
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود447
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود501
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود500
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود481
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود504
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود526
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود494
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود543
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود471
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود463
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود486
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود556
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود678
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود484
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود824
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود645
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود520
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود533
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود619
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود530