05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1100
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود953
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود937
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود840
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1087
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود1017
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود860
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود855
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود970
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود670
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود756
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود696
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود851
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود751
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود817
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود660
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود657
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود611
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود689
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود767
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود766
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود719
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود741
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود714
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود704
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود745
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود629
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود752
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود694
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود658
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود711
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود670
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود684
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود643
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود718
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود633
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود756
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود654
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود646
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود664
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود688
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود827
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود708
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود748
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود649
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود621
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود740
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود672
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود802
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود664
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود706
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود754
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود737
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود551
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود645
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود608
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود616
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود648
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود617
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود779
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود723
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود622
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود605
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود589
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود630
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود607
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود645
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود656
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود615
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود637
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود565
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود618
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود615
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود597
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود632
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود639
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود616
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود661
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود589
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود597
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود614
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود696
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود820
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود619
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود999
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود765
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود647
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود646
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود755
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود658