05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود885
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود744
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود736
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود651
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود852
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود819
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود628
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود684
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود752
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود510
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود541
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود535
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود638
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود571
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود634
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود502
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود498
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود452
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود514
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود597
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود588
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود547
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود546
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود538
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود527
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود578
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود450
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود570
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود521
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود496
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود523
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود505
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود521
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود481
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود562
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود433
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود592
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود479
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود487
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود500
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود497
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود639
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود514
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود574
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود463
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود436
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود536
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود495
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود606
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود493
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود514
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود586
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود557
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود382
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود436
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود443
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود436
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود457
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود449
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود596
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود531
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود444
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود453
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود412
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود465
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود434
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود462
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود468
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود450
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود466
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود393
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود441
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود450
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود426
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود443
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود475
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود440
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود494
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود418
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود410
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود426
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود497
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود618
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود419
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود718
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود575
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود459
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود482
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود561
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود475