05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1202
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود1042
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود1024
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود935
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1186
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود1108
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود946
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود937
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود1064
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود750
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود840
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود776
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود943
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود835
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود905
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود747
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود739
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود690
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود772
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود851
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود857
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود798
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود823
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود794
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود795
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود828
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود714
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود840
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود783
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود739
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود792
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود747
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود767
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود727
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود806
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود713
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود835
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود744
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود725
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود747
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود769
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود913
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود788
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود827
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود731
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود705
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود820
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود753
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود882
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود754
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود798
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود841
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود819
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود636
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود729
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود688
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود701
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود727
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود704
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود870
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود809
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود709
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود685
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود670
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود717
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود691
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود726
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود745
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود703
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود721
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود646
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود710
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود703
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود678
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود716
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود719
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود697
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود747
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود680
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود709
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود700
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود785
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود906
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود707
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود1092
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود849
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود730
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود736
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود843
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود740