05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
کمیته آزمایشگاه و ژئوتکنیک

آزمایشگاه و ژئوتکنیک

بهزاد عباس زاده   
 غلامعلی حسین آبادی   
 مجید رخشانی  
 دانیال راز  
 حسین قربانی   
 محمد خزائیان  
 ابراهیم مسکینی مود  
 حسین براهویی  رابط هیات مدیره
 حامد میرکمالی  رابط سازمان