05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
فرمها و اسناد قابل چاپ
 عنوانحجم تعداد دانلود
اعلام شروع عملیات اجرایی ساختمان99.92 KBدانلود0
فرم کنترل عملیات اجرای ساختمان (گزارش مرحله پنجم، پایان کار)106.75 KBدانلود4194
فرم های گاز - ناظر6.04 MBدانلود0
فرم های گاز - مجری4.48 MBدانلود2087
قرار داد جدید طراحی55.61 KBدانلود935
چک لیست معماری - گروه های الف ، ب ، ج و د245.62 KBدانلود3857
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 490.54 KBدانلود3828
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 340.82 KBدانلود3160
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 274.12 KBدانلود3259
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 141.33 KBدانلود4240
قراداد طراحی ساختمان200.65 KBدانلود0
قرارداد تعهد نظارت مهندسین عمران و معماری68.38 KBدانلود5776
برگ تائید نقشه های محاسباتی سازه42.45 KBدانلود2650
قراداد تعهد نظارت مهندسین تاسیسات56.64 KBدانلود3961
برگ تائید نقشه های محاسبات تاسیسات ساختمان43.54 KBدانلود3005