05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
فرمها و اسناد قابل چاپ
 عنوانحجم تعداد دانلود
اعلام شروع عملیات اجرایی ساختمان99.92 KBدانلود0
فرم کنترل عملیات اجرای ساختمان (گزارش مرحله پنجم، پایان کار)106.75 KBدانلود4194
فرم های گاز - ناظر6.04 MBدانلود0
فرم های گاز - مجری4.48 MBدانلود936
قرار داد جدید طراحی55.61 KBدانلود935
قرارداد مدیریت فنی و اجرایی پیمان500.23 KBدانلود1902
چک لیست معماری - گروه های الف ، ب ، ج و د245.62 KBدانلود1319
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 490.54 KBدانلود2556
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 340.82 KBدانلود2170
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 274.12 KBدانلود2237
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 141.33 KBدانلود2838
قراداد طراحی ساختمان200.65 KBدانلود0
قرارداد تعهد نظارت مهندسین عمران و معماری68.38 KBدانلود3756
برگ تعهد اجرای ساختمان52.35 KBدانلود3178
برگ تائید نقشه های محاسباتی سازه42.45 KBدانلود1890
قراداد تعهد نظارت مهندسین تاسیسات56.64 KBدانلود2269
برگ تائید نقشه های محاسبات تاسیسات ساختمان43.54 KBدانلود2014
فرم تمدید نظارت و اجرا پروانه ساختمان43.26 KBدانلود3350
فرم های آزادسازی مجریان247.14 KBدانلود1977