05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تعرفه های سازمان

تعرفه حق الزحمه خدمات نظارت و بازرسی گاز سیستان و بلوچستان سال 1396 (مصوب هیات 4 نفره گاز استان )

نوع کنتور

G4

G6

G10

G16

G25

G40

G65

G100

میزان حداکثر مصرف (متر مکعب)

6

10

16

25

40

65

100

160

زیر بنا ( متر مربع )

0-120

121-250

251-500

501-800

801-1300

1301-2000

2001-3000

3001-5000

بازرسی و نظارت برای هر مرحله (ریال)

690.000

730.000

770.000

810.000

850.000

1.500.000

1.700.000

2.300.000

بازدید مجدد (ریال)

390.000

410.000

430.000

450.000

470.000

800.000

900.000

1.200.000

هزینه بازرسی و نظارت تو کار

25 درصد اضافه بر مبلغ رو کار

بازدید مجدد فقط برای یک بار در هر مرحله اخذ می شود.