05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
معماری

اعضای کمیسیون تخصصی معماری :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس عبدالحمید بحرپیما رئیس
آقای مهندس حسن مرتضوی
نائب رئیس
آقای مهندس مجید یوسفی دبیر
خانم مهندس حلیمه پودینه عضو
آقای مهندس علی ذاتی کیخا عضو
آقای مهندس محمدرضایی افخم عضو
خانم مهندس فرزانه دادگر عضو
 آقای مهندس محمدعلی قصری  رابط هیات مدیره
خانم مهندس مینا هاشمزهی رابط سازمان