05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
قوانین و مقررات
 عنوانحجم تعداد دانلود
عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي1.13 MBدانلود2572
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان91.50 KBدانلود759
مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان ايران بانضمام آخرين سال تصويب مباحث67.00 KBدانلود954
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان163.71 KBدانلود646
اصلاحیه نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان470.13 KBدانلود669
انواع آزمون و مستندات قانونی34.50 KBدانلود656
شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان86.58 KBدانلود631
شيوه نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي64.50 KBدانلود997
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش49.50 KBدانلود569
ضوابط عمومی نما و منظر60.62 KBدانلود1666
مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه)66.00 KBدانلود2641
شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي كنترل و بازرسي ساختمان96.75 KBدانلود631
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه42.50 KBدانلود590
دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی47.50 KBدانلود694
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران61.71 KBدانلود705
دستورالعمل تشخيص صلاحيت ، تعيين پايه و صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان214.39 KBدانلود4180
اصلاحيه دستورالعمل اجرائی تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی46.50 KBدانلود593
دستورالعمل تعيين امتياز سمينارها و كارگاه31.50 KBدانلود638
دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي175.03 KBدانلود1840
ضوابط ‌و دستورالعمل‌صدور ‌و اعتبارگواهي ‌قبولي ‌آزمونهاي ‌حرفه‌اي مهندسان ‌و ‌كاردانهاي ‌فني ‌ساختمان130.50 KBدانلود649
فهرست كالاهاي مغاير با استاندارداهاي مورد قبول 518.29 KBدانلود765