05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تمدید دفتر مهندسی طراحی
 مدارک مورد نیاز
1 - اصل مجوز دفتر طراحی 
2 - تصویر پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر همه شرکاء   
3 - یک قطعه عکس مسئول دفتر مهندسی 
5 - نامه بازدید توسط کمیته دفاتر سازمان 
6 - مدارک رسمی مربوط به محل دفتر مهندسی و نشانی آن 
7 - رسید بانکی مربوط به پرداخت عوارض مجوز فعالیت دفتر به مبلغ 4500000ریال واریز شده به حساب شماره 

IR  350100004001036302009001

عوارض دفتر تک نفره: 2000000 ریال
             خزانه داری کل نزد بانک مرکزی به نام معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان قابل پرداخت در شعب بانک ملی ایران