05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
کنترل دفاتر
اعضای کمیته کنترل دفاتر :
 
نام و نام خانوادگی سمت
 احسان عیسایی  
 شهرام شکوری  
 علی خزائیان  
مهرداد مالکی   
   
مهدی اژدری مقدم نماینده هیأت مدیره
   

 

نماینده هیأت مدیره

 

نماینده هیأت مدیره