05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مصالح
اعضای کمیته فنی گاز:
 
نام و نام خانوادگی سمت
عباسعلی شهریاری مقدم  
مهدی تواضعی فر  
شهرام آذرکیش  
مهدی ابراهیم زاده ادیمی  
محمدرضا میرشکاری  
سعدی نرماشیری  
حامد سلحشور  
محسن شیخی  
عبدالرحمن ریگی نماینده هیات مدیره
احمد خمر نماینده هیات مدیره